+387 51 586 094 office@antenal.ba

Dva ulaza za razlikovanje između otvorenog ili zatvorenog stanja suvog kontakta povezanog u seriji sa 10k otpornikom. U stanju mirovanja kontakt mora biti otvoren, a u normalnom stanju kontakt mora bitizatvoren. U prvom ulazu (označenom sa IN1), zatvoreni kontakt sedetektuje kao stanje ALARM. U drugom ulazu (označenom sa IN2),zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje upozorenja KVAR. Moguće jepovezati oba ulaza sa informacijama o alarmu i stanju greške. U stanju mirovanja, uređaj nadzire električnu vezu preko 33k otpornika koji omogućava indikaciju otvorenog ili zatvorenog statusa električne veze.Obično se koristi za signaliziranje statusa drugih sistema detekcije kojimogu postojati, kao na primjer, povezivanje senzora protoka u slučaju instalacija prskalica, kraj vožnje u slučaju vatrootpornih vrata, liftova,nivo taloga itd.